IV Ogólnopolski Przeglad Teatrów dla dzieci "Bez Sceny" - podsumowanieZakończyliśmy IV Ogólnopolski Przegląd Teatrów dla dzieci „Bez Sceny”.

Na scenie Teatru Otwartego MOK zaprezentowały się grupy teatralne z Katowic, Krakowa, Torunia i Warszawy. Mocnym akcentem tegorocznej edycji Przeglądu była pantomima i teatr animacji. Każdy teatr zaprezentował swój własny, autorski pomysł na spektakl, wykorzystując rozmaite techniki lalkarskie i zaskakujące rozwiązania scenograficzne. Uzupełnieniem sobotnich przedstawień były wyjątkowe wystawy udostępnione naszemu ośrodkowi przez warszawski Teatr Lalka. W galerii Wejście mogliśmy oglądać ekspozycję  lalek teatralnych według projektu Mikołaja Maleszy ze spektaklu „Bajka o królewnie co spać nie chciała” Jerzego Harasymowicza oraz wystawę plakatów autorstwa wybitnych polskich grafików, m.in.: Stasysa Eidrigiviciusa, Adama Kiliana, Wiktora Sadowskiego i Franciszka Starowieyskiego.

Serdecznie dziękujemy wszystkim naszym partnerom:

Sponsorom:
Przegląd odbywał  przy wsparciu finansowym pochodzącym z budżetu Powiatu Otwockiego.
Druk plakatów ufundowała forma Poligrafia Kłyszewski, Połosak.

Patronom honorowym
portalowi www.e-teatr.pl. Staroście Otwockiemu i Burmistrzowi Miasta Józefowa.

Patronom medialnym:
Linii Otwockiej, Radiu Bajka, portalowi Qlturka.pl.

Mamy nadzieję, że zaszczepiliśmy zamiłowanie do teatru wśród najmłodszych widzów, a rodziców zachęciliśmy do podróżowania wraz z dziećmi po krainie wyobraźni. Zapraszamy na krótką relację fotograficzną.

"Szewczyk Dratewka", Teatr Gry i Ludzie


"Ważne sprawy w życiu małego człowieka", Fundacja Sztuka Ciała"Pan Piórko w ramionach miłości", Teatr Figur Kraków"Byś i Dyś", Teatr Vaśka


07.03.2015 godz. 11:00 - Teatr OTWARTY MOK

BILETY WYPRZEDANE
Teatr Gry i Ludzie, Katowice
„Szewczyk Dratewka"
spektakl dla dzieci od lat 3


Teatr Gry i Ludzie powstał w 1997 roku. Od początku istnienia w obszarze zainteresowań zespołu znajdował się zarówno teatr uliczny, jak i ten realizowany na tradycyjnych deskach scenicznych. Teatr Gry i Ludzie jest zespołem podróżującym. Swoje spektakle prezentuje w kraju i poza jego granicami. Repertuar teatru stanowią przedstawienia plenerowe, realizacje sceniczne oraz spektakle dla dzieci.

Pewnego dnia, przychodzi do szewca posłaniec z królewskiego dworu, aby odebrać buciki królewny. W międzyczasie jednak zostaje ona porwana przez strasznego i złego smoka. Żadnemu z rycerzy nie udaje się oswobodzić następczyni tronu. Dzielny szewczyk Dratewka podejmuje się zgładzić potwora i uratować królewnę. Czy ta trudna, wymagająca wielu poświęceń wyprawa zakończy się sukcesem?
Zobaczycie starzy, młodzi - Czemu szewc bez butów chodzi.

Autor: Juliusz Wolski;
Reżyseria: Bartosz Socha, Beata Zawiślak;
Scenografia: Alicja Kocurek;
Pracownia plastyczna: Maciej Nogieć, Beniamin Lediński;
Muzyka: Kamil Zawiślak;
Kostiumy: Anna Kandziora;
Realizatorzy: Łukasz Mazur, Piotr Sadlik
Występują: Anna Kandziora, Beata Zawiślak, Bartosz Socha

14.03.2015 godz. 11:00 - Teatr OTWARTY MOK

BILETY WYPRZEDANE
Fundacja Sztuka Ciała, Warszawa
„Ważne sprawy w życiu małego człowieka”
spektakl dla dzieci od lat 5

Fundacja Sztuka Ciała powstała w 2009 roku z inicjatywy aktorów pantomimy i teatru ruchu. Jej misją jest tworzenie i realizacja projektów z dziedziny teatru ruchu i pantomimy oraz edukacja na tym polu zarówno w kraju jak i za granicą. Aktorzy zrzeszeni w Teatrze Sztuka Ciała są pomysłodawcami spektakli zarówno dla dorosłych jak i dla dzieci, warsztatów, animacji, biorą udział w wydarzeniach artystycznych z zakresu teatru ruchu oraz dziedzin pokrewnych. Mając szerokie doświadczenie także w innych dziedzinach (taniec, joga, psychologia, praca w osobami niepełnosprawnymi) wykorzystują je w swojej pracy teatralnej i animacyjnej. Od początku swojego istnienia Fundacja otrzymuje granty m.in. z m.st. Warszawy oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

„Bądźcie grzeczni, nie nabałagańcie, zjedzcie ładnie kolacje i pójdźcie wcześnie spać” - to naprawdę ważne sprawy, ale niekoniecznie w życiu małego człowieka. Owszem, należy starać się wypełnić zadania postawione przez rodziców, jednak bywa to trudne, gdy trzeba w międzyczasie dowodzić statkiem pirackim, odnaleźć ulubionego misia czy przetrwać podróż przez dżungle. A co gorsza – przy tym wszystkim trzeba opiekować się młodszą siostrą! Spektakl opowiada o wartości przyjaźni, odwadze, lękach, a także o wielkiej sile dziecięcej wyobraźni. Przedstawienie w swoim wyrazie jest radosne, inspirowane rosyjską klaunadą, w której nacisk kładzie się na zbudowanie komicznych charakterów oraz prostych konfliktowych sytuacji rozwiązywanych w twórczy, nieoczekiwany sposób. Głównym środkiem wyrazu jest tu teatr ruchu oraz pantomima, co umożliwia nawet najmłodszym widzom na bezproblemowy odbiór przekazywanych treści.
21.03.2015 godz. 11:00 - Teatr OTWARTY MOK

Teatr Figur Kraków
„Pan Piórko w ramionach miłości”
spektakl dla dzieci od lat 5

Te­atr Fi­gur Kraków to nowocze­sny te­atr for­my, którego mi­sją jest kreowanie au­tor­skich spek­takli i wy­darzeń ar­ty­stycz­nych, po­szuki­wanie nowych form wy­razu oraz od­naj­dywanie współcze­sno­ści w tra­dycyj­nych tech­nikach lal­ko­wych. Te­atr Fi­gur Kraków pow­stał w 2007 ro­ku ja­ko nie­zależny ze­spół ak­to­rów, plasty­ków, pe­dago­gów i anima­to­rów kul­tu­ry za­in­tereso­wanych współcze­snym te­atrem for­my. W ciągu 5 lat swojej dzia­łal­no­ści przy­go­to­waliśmy 11 pre­mier, wzięliśmy udział w po­nad 30 festiwalach te­atral­nych w tym tak pre­stiżowych jak Międzyna­ro­dowy Festiwal Sz­tu­ki Lal­kar­skiej w Biel­sku-Bia­łej, Międzyna­ro­dowy Festiwal Sz­tuk Współcze­snych dla Dzie­ci i Młodzie­ży KON-TEK­STY, Bo­ska Ko­media i in. Wie­lo­krot­nie wy­stępo­waliśmy za gra­nicą: m.in w USA, Niem­czech, Włoszech, Ro­sji, Ko­rei Po­łu­dnio­wej, na Taj­wanie czy w Chi­nach. Sz­cze­gól­nie do­cenie­ni zo­staliśmy na Międzyna­ro­dowym Kon­gre­sie Lal­kar­skim UNIMA 2012 w Cheng­du w Chi­nach otrzymu­jąc na­gro­dę w ka­tego­rii: Naj­lep­sza Kreatyw­ność!

Przedstawienie jest utrzymane w konwencji teatru pantomimy z elementami teatru cieni.
Obserwujemy, jak Pan Piórko zgodnie z cyklem natury wychodzi z zimowego
zaspania i jak cała przyroda, budzi się do działania, do życia i miłości. Okazuje się,
że na wiosnę również i gapiowatemu Panu Piórko przydarzyć się może płomienne
uczucie, którego pozazdrościć by mu mogli nawet Romeo i Julia.Reżyseria: Filip Budweil
Obsada: Agnieszka Kolanowska, Tadeusz Dylawerski

28.03.2015 godz. 11:00 - Teatr OTWARTY MOK

BILETY WYPRZEDANE
Teatr Vaśka, Toruń
„Byś i Dyś”
spektakl dla dzieci od lat 3 

Teatr VAŠKA nawiązuje do tradycji dawnych wędrownych lalkarzy, którzy przemieszczali się z miejsca na miejsce i grali bawiąc i wzruszając publiczność. Ustawiali parawan na placach lub w salach i swymi lalkami przedstawiali postaci, zdarzenia, prawdziwe historie.

Fabuła spektaklu „Byś i Dyś” powstała w oparciu o literacką baśń Adolfa Dygasińskiego, której bohaterami są bracia bliźniacy. Opowiedziane w niej przygody służą realizacji ważnego przesłania – że w trudnych momentach życia można liczyć na pomoc bliskich: rodziny i przyjaciół. To właśnie dzięki ich poświęceniu jeden z braci zostaje wybawiony z opresji, a przy okazji udaje się uratować królewnę porwaną przez złą czarownicę.